ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ที่ ชุมนุม ชั้นที่รับ ม. จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัคร สถานที่ ที่ปรึกษา
1(EP) Computer 4D2-62019อาคาร 3 Richard Daw, ภานุวัฒน์ ตรีพงษ์,  
2(EP) Japanese is Fun2-62010อาคาร 3 นวรัตน์ ปาลา, ,  
3(EP) การพูดต่อหน้าสาธารณชน2-6200อาคาร 3 Christopher Haller, ,  
4(EP) การละคร 2-6156อาคาร 3 จารุตม์ หาญอาษา, ,  
5(EP) คณิตคิดสนุก2-62010อาคาร 3 Robin Enow, Mark Deeraj,  
6(EP) ทบทวนความรู้สู่ Admission6200อาคาร 3 จรรยาพร ดอว์, ,  
7(EP) นักเล่านิทาน2-6154อาคาร 3 Alan Coat, ธงชัย ขุนาพรม,  
8(EP) พลังคนรุ่นใหม่2-61511อาคาร 3 Frederic Bryant, ,  
9(EP) พูดจ้อ จ จีน2-62019อาคาร 3 Zheng Cong, เมธา ธนะมูล,  
10(EP) รอบรู้ รอบโลก [เต็ม]2-62021อาคาร 3 Dakota Keedy, พรณภา คิดกล้า,  
11(EP) วิทยาศาสตร์หรรษา2-6158อาคาร 3 Andrew Stergio, Jecel Vacal,  
12(EP) เตรียมความรู้มุ่งสู่ฝัน6200อาคาร 3 พัชราวดี ประกอบแสง, ,  
13(EP) เสน่ห์สเปน2-62010อาคาร 3 อัญธิมา นนทะภา, Jaime Calderon,  
14Basketball [เต็ม]2-54040สนามบาสปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล, ณัทพุทธิพร ธงทอง,  
15Cross Word Game ม.1-32408อาคาร 6วลิดา จันทรสมบัติ, มากาเล็ตร สีหานาม,ฉวีวรรณ กลิ่นเกษร  
16Cross Word Game ม.4-64-5407อาคาร 6เบญจมาภรณ์ ใจหาญ, รัชสุพร อรัญมิตร,ปภาวรินทร์ เลิศพันธ์  
17Easy English [เต็ม]2-52020ชุติกาญจน์ สุดบนิด, เพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น,  
18English Reading2-5251ห้องเรียน ?จันทร์ฉาย เศษแสงศรี, ,  
19Geo Lifestyle2-5206ห้องเรียน, สนามแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, ,  
20Geogebra [เต็ม]2-52020อาคาร 1ปรัชญา รุ่งศรี, ,  
21GSP ม.ปลาย4-52010สุเมธ จันทรสมบัติ, ,  
22Math For Fun2-5604อาคาร1สมชาย มูลมั่งมี, อรวรรณ ภูกลาง,ชมพูนุช ทิพนัส  
23ROV E-Sport Computer [เต็ม]2-52021ห้องคอมพิวเตอร์ (5101)ยศ เทียนทองดี, ,  
24STEM2-560192208สการินทร์ เศรษฐากา, อดุลย์เดช ศรีพิลา,ปัทมาวดี พันธไชย  
25To be Number One [เต็ม]2-54040พิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์, ,  
26กฏหมายเพื่อชีวิต [เต็ม]2-540405104อาทิตยา วงสมศรี, วรรณา ประชานันท์,  
27การงานรักษ์โลก​2-54029สุกัญญา บุญยทัต, สมาน ศุภคุณภิญโญ,  
28กีฬาและนันทนาการ [เต็ม]2-5200200สนามกีฬาสุพจน์ จัตุโพธิ์, ครูกลุ่มสาระพลศึกษาฯ,  
29คณะสีจันทรา1-5124107หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
30คณะสีดรุณี [เต็ม]1-5124130หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
31คณะสีมาลากร [เต็ม]1-5116116หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
32คณะสีสามัคคี [เต็ม]1-5116116หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
33คณะสีสุริยัน [เต็ม]1-5150151หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
34คณะสีอัปสร [เต็ม]1-5146151หัวหน้าคณะสี, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
35คณิตคิดสร้างสรรค์2-54013อาคาร 1แหวนเพชร วรรณสุทธิ์, สุภาวดี แดงวิบูลย์,  
36คณิตศิลป์2-5402อาคาร 1สุนทรี ศรีเลณวัติ, ศศิวิมล เอี่ยมแบน,  
37ครอสติส2-520132110นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, -,  
38คอมพิวเตอร์กราฟิค [เต็ม]2-545475203สิทธิชัย ทิพย์สิงห์, วิชยะ บุญยะโพธิ์,นพดล กาญจนกุล  
39คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [เต็ม]2-54041ห้องคอมพิวเตอร์ศิริลักษณ์ คามวัลย์, ชาตรีวรรณสิงห์,  
40คิดเลขเร็ว (Fast Math)2-5407อาคาร 1กุสุมา ธุลีจันทร์, ชนิดา แสงอาจ,  
41ชีววิทยาพาเพลิน2-520182207ชฎาพร สระเศษ, ,  
42ชีวะโอลิมปิก [เต็ม]4-51313ห้องแล็ปชีวะอาคาร 7ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ, ,  
43ดนตรีสากล [เต็ม]2-58080ดนตรีสากลวชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นพดล เทียมเมืองแพน,ศราวุธ อำนาเรือง,อดิเทพ บุรีมาตร์  
44ดนตรีไทย2-52015ห้องดนตรีไทย อาคารเลื่อน-นุ่มชฎากาญจน์ รักการ, ,  
45ดาราศาสตร์ [เต็ม]2-540402209กุหลาบ คลังพระศรี, จิศดา ยิ่งทรัพย์,  
46นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์2-54024สุกัญญา ปรีชา, อินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก,  
47นักอ่านน้อย [เต็ม]2-540404201ชาตรี สวัสดิพาณิชย์, นำพา เกษตรสินธุ์,  
48นักเภสัชน้อย [เต็ม]2-540442206ดุษราภรณ์ สุวรรณ, มะลุลี สุทธิประภา,  
49นาฏศิลป์2-54023ห้องนาฏศิลป์อัญชัญ ศรีกรินทร์, สุภาพร ไชยโย,  
50ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว [เต็ม]2-56062รัชฏาพร สู่สุช, รัชนี จันทรา,บุญชนก ศรีสารคาม  
51พลเมืองดีวิถีพอเพียง2-56053พิศสวาท ศรีสะอาด, เนตรนภา อุดมศักดิ์,ศิริพร สิงห์เสนา  
52พัฒนาบุคลิกภาพ4-520105207สุวจี รัศมี, ,  
53พัฒนาสร้างสรรค์อาชีพ2-5100662202อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา, สิริรัตน์ สำราญจิตร,กมลชนก เย็นเกษม  
54ฟิสิกส์พาเพลิน [เต็ม]4-53030ปริทัศน์ พิชิตมาร, ยุภาภรณ์ เจริญเขต,จุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ  
55ภาษาจีนหรรษา [เต็ม]2-540451206อรพรรณ ปัสสาสัย, กวินนาฏ ยามโสภา,  
56ภาษาพาสนุก [เต็ม]2-520204203กมลภัทร์ ประเทพา, ,  
57รักษาดินแดน4-512029ค่ายทหารแหลมทอง ชินรัตน์, ,  
58วิฃาการ ม. 3/1 [เต็ม]340นนทรีสิริรัตน์ สำราญจิต, กรรณิการ์ สุมารินทร์,  
59วิฃาการ ม. 3/10 [เต็ม]335นนทรีสุรางค์ ซ้ายสนาม, ศุภชาดา ฌานทิพยดำรง,  
60วิฃาการ ม. 3/11 [เต็ม]332นนทรีอนงค์ บัวพันธ์, ประกาย แก้วกาหลง,  
61วิฃาการ ม. 3/12 [เต็ม]333นนทรีรุ่งทิพย์ ทองอินทร์, พิกุล,  
62วิฃาการ ม. 3/2 [เต็ม]340นนทรีนุชนาฏ กิจจาวิเศษ, ศิริวรรณ โลหาวุธ,  
63วิฃาการ ม. 3/3 [เต็ม]340นนทรีเดือนฉาย พรสวัสดิ์, ,  
64วิฃาการ ม. 3/4 [เต็ม]340นนทรีพัชนี สุริยพันธุ์, เทพวุฒิ วิทยาวุธ,  
65วิฃาการ ม. 3/5 [เต็ม]340นนทรีมนธีรา ธราวุธ, ,  
66วิฃาการ ม. 3/6 [เต็ม]340นนทรีศรีสุภาพ ประพันธมิตร, สุภาพ ภูดินดาน,  
67วิฃาการ ม. 3/7 [เต็ม]339นนทรีวิชัย ศุภคุณภิญญโญ, วรวาส หาญอาษา,  
68วิฃาการ ม. 3/8 [เต็ม]340นนทรีประภาพร จันทร์เสน, ,  
69วิฃาการ ม. 3/9 [เต็ม]340นนทรียุนิส กุลคำแสง, Bermado Altez,  
70วิฃาการ ม. 6/1 [เต็ม]638ไทรทองสุเมธ จันทรสมบัติ, อมรรัตน์ กรมรินทร์ ,  
71วิฃาการ ม. 6/10 [เต็ม]622ไทรทองวชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ, ฉัตรชนก นะที,  
72วิฃาการ ม. 6/11 [เต็ม]637ไทรทองปภากร มะณีแสง, กมลวรรณ ปาณีนิจ,  
73วิฃาการ ม. 6/12 [เต็ม]636ไทรทองถาวร ช่อจันทร์, Liang Zhen,  
74วิฃาการ ม. 6/13 [เต็ม]630ไทรทองสมศักดิ์ บรรณาลัย, อำพัน ศรีวิชัย,  
75วิฃาการ ม. 6/14 [เต็ม]634ไทรทองพวงพิศ นาไชยโย, วรวุฒิ พวงในเมือง,  
76วิฃาการ ม. 6/15 [เต็ม]630ไทรทองสมพาน จันไชยชิต, สวาท พิมพิลา,  
77วิฃาการ ม. 6/16 [เต็ม]630ไทรทองนฤมล เมืองหงษ์, เบญจมาภรณ์ ใจหาญ,  
78วิฃาการ ม. 6/17 [เต็ม]636ไทรทองโศรญา สารบรรณ, ธิดารัตน์ เจนเชื่ยวชาญ ,  
79วิฃาการ ม. 6/18 [เต็ม]621ไทรทองอดุลย์เดช ศรีพิลา, Frederic Bryant ,  
80วิฃาการ ม. 6/19 [เต็ม]620ไทรทองภาณุวัฒน์ ตรีพงษ์, Jaime Cadern,  
81วิฃาการ ม. 6/2 [เต็ม]638ไทรทองจินตนา ศรีสุขกาญจน์, นิภาพร นาอ่อน,  
82วิฃาการ ม. 6/3 [เต็ม]637ไทรทองอำภาพร ศรีสารคาม, ชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น,  
83วิฃาการ ม. 6/4 [เต็ม]638ไทรทองสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า, ฐิติกานต์ เค้ามาก,  
84วิฃาการ ม. 6/7 [เต็ม]635ไทรทองพรชัย ธรรมโร, สุปราณี อินทพิบูลย์,  
85วิฃาการ ม. 6/8 [เต็ม]638ไทรทองสุปราณี หอมไกล, สมชาย แสนทรงศักดิ์,  
86วิฃาการ ม. 6/9 [เต็ม]638ไทรทองFern Tangente, เนาวรัตน์ เฉลิมแสน,  
87วิชาการ ม. 6/5 [เต็ม]634ไทรทองธนพร สนามพล, ,  
88วิชาการ ม. 6/6 [เต็ม]640ไทรทองมะลุลี สุทธิประภา, เอกรินทร์ ศรีผ่อง,  
89ศิลป์สร้างสรรค์ [เต็ม]2-54040ห้องทัศนศิลป์จิตสุดา อาวรณ์, ขวัญชัย สุวรรณ,  
90สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน2-540371205กาญจนา บุญทวี, ณิชากานต์ ชนิดกุล,  
91สารวัตรนักเรียน2-5308วิฑูรย์ บัณฑิตย์, สมภพ เฉลิมแสน,  
92หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย2-56013สลักจิต วิไลลักษณ์, จิระภา ชาไกรยะ,สุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล  
93อย. น้อย2-540191102สิริการณ์ รุ่งศรี, สมใจ ธรรมขันธ์,  
94อัจฉริยะภาพ วิทย์-คณิต [เต็ม]2-533337401อรนุช สุวรรณโท, วัทธนา เทียนทองดี,  
95อารยธรรมฝรั่งเศส2-54024สามาวดี ตรีกุล, ประหยัด ปรินทอง,  
96อาสาจราจร2-5400วิเชียร คลังพระศรี, กิจจา มุขพรหม,  
97เกมคณิตศาสตร์2-560131204ศุภลักษณ์ เวียงสีมา, ศันสนีย์ มุสิกวัน,สุดารัตน์ หมายประโคน  
98เจริญจิตภาวนา2-5202บ้านนนทรีพรพิมล หลักคำ, ,  
99โปงลางออนซอนสตรีศึกษา2-5203ห้องดนตรีพื้นเมืองมัทนา วิไลลักษณ์, ,  
100โมเลกุล Cute Cute [เต็ม]2-52022พรชนก มีสำโรง, ,  
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3394 คน (92.83%) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3656 คน เหลือยังไม่ลงทะเบียน 262 คน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)