ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ที่ ชุมนุม ชั้นที่รับ ม. จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัคร สถานที่ ที่ปรึกษา
1_นักเรียนลาออก1-6205กิจกรรมนักเรียนสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์, -,-
2(EP) English through songs2-52019Mr. Chritopher Haller, ,
3(EP) การละคร2-52018นายจารุตม์ หาญอาษา, ,
4(EP) คณิตศาสตร์แสนสนุก [เต็ม]2-52020Mr. Rodin Enow, ,
5(EP) นิทานพาเพลิน [เต็ม]2-52020Alan Coat, ,
6(EP) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร [เต็ม]2-52020Zheng Cong, ,
7(EP) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2-52019นางสาวนวรัตน์ ปาลา, ,
8(EP) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร [เต็ม]2-52021อัญธิมา นนทะภา, ,
9(EP) วิทยาศาสตร์น่ารู้ [เต็ม]2-52020Andrew Stergio, ,
10(EP) สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ2-52018นางจรรยาพร ดอว์, ,
11(EP) หมอภาษา2-52017พัชราวดี ประกอบแสง, ,
12Amazing Sudoku4-560224303นางอรวรรณ ภูกลาง, นายกิตติพร จิตรมาศ,
13Crossword Game2-540196404นางรัชสุพร อรัญมิตร, นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ,
14English Critical Reading42086304นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงสี, ,
15English for TCAS4-540196403นางวลิดา จันทรสมบัติ, นางฉวีวรรณ กลิ่นเกษร,
16Fashionista2-540316305นางสาวสามาวดี ตรีกุล, นายประหยัด ปรินทอง,Bernard Altez,Fern C.Tangentc, John Vincent Castro
17Geo. Life style2-540224306นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, นางชุติกาญจน์ สุดบนิด,
18Let ' s sing2-540316405นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจ, นางฐิติรัตน์ พูลลาภ,
19Math - GSP2-520171301นายปรัชญา รุ่งศรี, ,
20Math For Fun4-54041301นายสมชาย มูลมั่งมี, นางสาวชมพูนุช ทิพนัส,
21STEM CLUB4-540295305นางสการินทร์ เศรษฐากา, นายอดุลย์เดช ศรีพิลา,
22Take it easy34006402นางยูนิส กุลคำแสง, นางอากาศรัศมี จุลเหลา,
23To be number one2-580364401นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์, นางบุญชนก ศรีสารคาม,
24กราฟฟิก 2 D2-56047ห้องคอมนายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์, นายวิชยะ บุญยะโพธิ์,นายนพดล กาญจนกุล
25กวีศิลป์ กวินสาร2-54054206นายนิพนธ์ พลเยี่ยม, นางภรณี โสดาทิพย์,
26กิจกรรมพัฒนาอาชีพ4-580722202นางจงกลนี ชัยศิริ, นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา,นางสิริรัตน์ สำราญจิตร
27คณะสีจันทรา1-5116109โดม หน้าอาคาร2นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล, นางอัจฉรา ทุมภา,นางพิศมัย อามัสสา,นางฉวีวรรณ อุปไมยาราม,นายจุมพล จำปาแถม
28คณะสีดรุณี [เต็ม]1-5118119โรงยิมเดิมนางศรีสุภาพ ประพันธมิตร, นางสาวปองจิต ศรีสัมพันธ์,นายปฏิภาณ กันหาชัย,นางสาวอรพรรณ ปัสสาสัย
29คณะสีมาลากร1-5118106โรงอาหารทิศเหนือนางศิริพร สิงห์เสนา, นางณัฎฐิณี พื้นชมพู ,นางเฉลิมศรี เมืองแวง,นางมากาเล็ตร สีหานาม
30คณะสีสามัคคี1-5144119โรงอาหาร ทิศใต้นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ, นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์, นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์ นางสาวชุติสรา ขยายวงศ์,นางสุภิญญา มีกระแส,นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน,Mr. Andrew Sterigo
31คณะสีสุริยัน1-5143141โดมหลังอาคาร5นายอาคม สุทธิประภา, นางสาวธรรมนาถ จ้อยนุแสง,นายชาตรี วรรณสิงห์,นางเพียรลัดดา นิลผาย นางสาวพรณภา คิดกล้า Mr. Chistopher Haller
32คณะสีอัปสร1-5116108โรงยิมใหม่นางรัชฎาพร สู่สุข, นางณัฐชานันท์ ธงทอง,นางเบญจมาศ มุขพรหม,นายวิฑูรย์ บัณฑิตย์,
33คณิตคิดจ๊วดจ๊าด2-34031304นางสาวนุชนาฏ กิจจาวิเศษ, นางสาวธันวาพร ดีพลงาม,
34คณิตคิดสนุก32001203นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ, ,
35คณิตคิดสร้างสรรค์ [เต็ม]2-540401305นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์, นางสุภาวดี แดงวิบูลย์,
36คณิตคิดเร็ว [เต็ม]4-520201306นางสุดารัตน์ หมายประโคน, ,
37คณิตศิลป์2-56061303นางอนงค์ บัวพันธ์, นางศศิวิมล เอี่ยมแบน,นางสุนทรี ศรีเลณวัติ
38ครอสติส [เต็ม]2-52020704นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, ,
39คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [เต็ม]440405101.2นางศิริลักษณ์ คามวัลย์, นางสาวพิชญาภา มาประจวบ,
40คอมพิวเตอร์และการบริการ2-52005101.1นายยศ เทียนทองดี, -,-
41คัดลายมือ สื่อภาษาไทย2-540194301นายสมศักดิ์ ปานเพชร, นางพูนทรัพย์ ชาปะวัง,
42คำคม ม. ปลาย4-540234101นางสลักจิต วิไลลักษณ์, นางจิระภา ชาไกรยะ,
43คิดเลขเร็ว2-54054402นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์, นางสุกัญญา ปรีชา,
44งานประดิษฐ์2-52016801นางเสาวลักษณ์ กลางคาร, ,
45ชีววิทยากับชีวิต4-520196202นางธนพร สนามพล, ,
46ดนตรีสากล [เต็ม]1-54257ดนตรีสากลนางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นายนพดล เทียมเมืองแพน,นายอดิเทพ บุรีมาตร์ นายศราวุธ อำนาเรือง
47ดนตรีไทย [เต็ม]1-51014ห้องดนตรีไทยนางสาวชฎากาญจน์ รักการ, นางกุสุมา ธุรีจันทร์,
48ดวลวาทะ2-520164404นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรง, ,
49ดาราศาสตร์2-52042209นางกุหลาบ คลังพระศรี, ,
50ติวเข้มนิติศาสตร์2-520106208นายกุศล ศิริวุฒิ, ,
51ธนาคารโรงเรียน2-52018ธนาคารโรงเรียนนางวชิราพร ภูริพันธ์ภิญโญ, ,
52นักอ่านน้อย2-54034ห้องปฏิบัติการภาษาไทยนายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์, นางนำพา เกษตรสินธุ์,นางนงรักษ์ มหาวัจน์
53นักเภสัชน้อย2-540212207นางสาวสมปอง สุรเสน, นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์,
54นาฏศิลป์ [เต็ม]1-53536ห้องนาฏศิลป์นางอัญชัญ ศรีกรินทร์, นางอินทิรา พัฒนเศษฐดิลก,
55ผ้าและการตัดเย็บ2-54015802นางกรรณิการ์ สุมารินทร์, นางรัตนพร ยอดยิ่ง,
56พลเมืองดีวิถีพอเพียง4-560516205นางพิศวาท ศรีสะอาด, นางรัชนี จันทรา,นางเนตรนภา อุดมศักดิ์
57ฟิสิกส์สัปประยุทธ์4-540392208นางสาวยุภาภรณ์ เจริญเขต, นายปริทัศน์ พิชิตมาร,
58ฟิสิกส์หรรษา2-52085304นางฐิติกานต์ เค้ามาก, ,
59ภาษาพาสนุก2-320174205นางกมลภัทร ประเทพา, ,
60ภาษาพาเพลิน [เต็ม]2-540404204นางสาวกมลพร สาศิริ, นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์,
61ภาษาอังกฤษ ม. 2220196401นางเสงี่ยม สุวรรณศรี, ,
62มหัศจรรย์แดนมังกร [เต็ม]4-540401205นางสาวกาญจนา บุญทวี, ,
63มารยาทไทย2-540196303นางประกาย แก้วกาหลง, นายศักดิ์ดนัย สวัสดิ์ผล,
64มาเจริญภาวนากันเถอะ2-52076206นางสาวพรพิมล หลักคำ, ,
65ยุวทูตวัฒนธรรม2-52016204นางสุมาลี กำเนิดแวงควง, ,
66รอบรู้สังคม [เต็ม]4-520204403นางวรรณา ประชานันท์, ,
67รักษาดินแดน4-611086สนามบาสนางแหลมทอง ชินรัตน์, นางปัทมาวดี พันธะไชย,
68รักษ์ขยะ2-32002203นางกิตติมา ธรรมราษฏร์, ,
69วิชาการ6694658หอประชุมไทรทองนายพิวัฒน์ แฝงสะโด นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์ นางสาวอนัญยา ภักดีศรี , นางอมรรัตน์ กรมรินทร์ นายสมชัย สนิท นางสาวนิภาพร นาอ่อน นางสาวชฎาพร สระเศษ นางมะลุลี สุทธิประภา นา,นางจิศดา ยิ่งทรัพย์ นางพวงพิศ นาไชยโย นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์ นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์ นางสิริวรรณ โพธ
70วิชาการ ม. 33585501นางบรรจบ ไชยชาติ, นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสน,นายสมศักดิ์ ปานเพชร นางวลิดา จันทรสมบัติ
71ศิลป์สร้างสรรค์ [เต็ม]1-54040706นางจิตสุดา อาวรณ์, นายขวัญชัย สุวรรณ,
72ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ [เต็ม]1-580105อาคารพละศึกษานายสุพจน์ จัตุโพธิ์, นางธันยพร จุ่นหัวโทน นางขวัญสุดา วิเชียรศรี นายทิวานนท์ อุดคำ นายพิทักษ์ ปรักมาศ,นายกชิรวิทย์ ลครพล นางสาวภัทรา บุญวิเศษ
73สวดมนต์แปลอังกฤษ2-54066301นางรัชฎาพร สู่สุข, นางสาวพิมพ์ชนก หชัยกุล,นางสาวแคทลียา สามิบัติ
74สหกรณ์โรงเรียน2-53029สหกรณ์โรงเรียนนางสุวจี รัศมี, -,-
75สาธารณสุขในโรงเรียน2-52015อาคารพยาบาลนางสาวสมใจ ธรรมขันธ์, ,
76หมากกระดาน2-3200ร่มไทรข้างป้อมยามนายสมศักดิ์ บรรณาลัย, ,
77ห้องเรียนสีเขียว2-56039ห้องเรียนสีเขียว 1102นางสุรางค์ ซ้ายสนาม, นางอรนุช สุวรรณโท,นางพิกุล แผนสุพัด
78อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย2-320194302นางศิริวรรณ โลหะวุธ, ,
79อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2-52062204นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตพงษ์, ,
80อนุรักษ์เพลงคุณธรรม2-52076207นางโศรญา สารบรรณ, นางสาววรวาส หาญอาษา,
81อาสาจราจร4-5600ห้องกิจการนักเรียนนายวิเชียร คลังพระศรี, นายกิจจา มุขพรหม,นายสมภพ เฉลิมแสน
82อาเซียน2-32036302นางสุปราณี หอมไกล, ,
83เกมส์คณิตศาสตร์2-340204304นางศุภลักษณ์ เวียงสิมา, นางสาวศันสนีย์ มุสิกวัน,
84เคมีรักษ์โลก2-520152206นางสิริการณ์ รุ่งศรี, ,
85เทคนิคการถ่ายภาพ [เต็ม]2-540404305นางสาวลลิตา ราชวงษ์, นายศุภณัฐ รัตนแสง,
86เศษผ้าพารวย4-54029703นางสมาน ศุภคุณภิญโญ, นางสาวพัชนี สุริยพันธุ์,
87แกะสลักผักผลไม้2-52014701นางสุกัญญา บุญยทัต, ,
88โปงลางออนซอนสตรีศึกษา [เต็ม]2-51019ห้องดนตรีพื้นเมืองนางสาวมัทนา วิไลลักษณ์, ,
89โมเลกุล Cute Cute [เต็ม]520252205นางสาวพรชนก มีสำโรง, ,
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3634 คน (99.40%) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3656 คน เหลือยังไม่ลงทะเบียน 22 คน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)